Podmienky inzercie na bazar.prestavka.eu

 Obsah

 1. Úvodné ustanovenia a základné pojmy
 2. Základné podmienky používania
 3. Ochrana osobných údajov
 4. Registrácia používateľa
 5. Sprístupnenie konta
 6. Úprava údajov inzerenta
 7. Správanie sa používateľov
 8. Pridávanie inzerátov
 9. Administrácia inzerátov
 10. Zrušenie konta
 11. Zodpovednosť za škodu
 12. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok
 13. Záverečné ustanovenia 

1. Úvodné ustanovenia a základné pojmy

1. Tieto Podmienky inzercie na bazar.prestavka.eu (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľov pri poskytovaní a využívaní služieb na portáli bazar.prestavka.eu.

 2. Prevádzkovateľom portálu bazar.prestavka.eu (ďalej len „bazar.prestavka.eu“) a poskytovateľom služieb je spoločnosť KAPA Studio s.r.o., so sídlom Juraja Závodského 474/186, 010 04 Žilina, zapísaná v Obchodnom registri SR, IČO: 47383593, IČ DPH SK2023850279, (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Adresa elektronickej pošty: bazar@prestavka.eu

3. Službou sa rozumejú online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi (ďalej len „Služba“). Služby sú poskytované ako Základné inzertné služby a Doplnkové služby Topovanie a Zvýraznenie inzerátu.

4. Používateľom Portálu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na Portál a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom na Portáli (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“). Ak je Používateľom fyzická osoba, táto musí byť staršia ako 16 rokov.

5. Súkromným inzerentom sa rozumie fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu ponúka na predaj spravidla hnuteľné veci majetok, s ktorými je oprávnená disponovať (ďalej len „Súkromný inzerent“).

 6. Firemným inzerentom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá využívajúca Službu na Portáli na účely predaja tovarov alebo služieb v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Firemný inzerent“).

7. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb (uvedených nižšie), kúpu tovarov/služieb a s tým súvisiace služby prevádzkovateľa ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod. (ďalej len „Kupujúci“).

2. Základné podmienky používania

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu. Prevádzkovateľ teda prostredníctvom vytvorenia technologického zázemia a komunikačných prostriedkov sprostredkováva Používateľom možnosť ponúkať na predaj jednotlivé kategórie tovaru, na ktorý je Portál zameraný (rozličný tovar a služby) a možnosť nakupovať tento tovar ďalším Používateľom. Uzavretím obchodu dochádza ku vzniku kúpnej zmluvy medzi konkrétnymi Používateľmi (predávajúcim a Kupujúcim). Všetku zodpovednosť za riadne plnenie kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom Portálu ako aj za prípadné reklamačné konanie a plnenie z neho vyplývajúcich nárokov nesú Používatelia, ktorí uzatvorili zmluvu.

2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení ani za žiadne záväzky medzi Používateľmi navzájom, ktoré vzniknú na základe kúpy a predaja jednotlivých inzerovaných tovarov a služieb.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

4. Využívanie služieb Portálu je možné len na základe súhlasu Používateľa s Podmienkami a Všeobecnými podmienkami pre servery prevádzkované spoločnosťou KAPA Studio s.r.o.. Prevádzkovateľ neposkytuje vedome služby fyzickým osobám mladším ako 16 rokov.

5.  Základné inzertné služby Portálu sú poskytované spravidla bezodplatne. Spoplatnené sú Doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb Portálu nie je podmienené využívaním doplnkových služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.

6.

3. Ochrana osobných údajov a súkromia

 1. Používateľ poskytuje dobrovoľne Prevádzkovateľovi osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lej „Zákon o ochrane osobných údajov“), za účelom poskytovania služieb na Portáli. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Používateľa na účely inzercie a s tým súvisiacich služieb na základe zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a v súlade so zásadami ochrany osobných údajov podľa ods. 6 tohto článku Podmienok. Neposkytnutie osobných údajov Používateľom znamená nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu a poskytovania služieb, ktoré súvisia s inzerciou. Doba uchovávania osobných údajov je 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu.

2. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“) ho môže oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa podľa predchádzajúcej vety môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu trvania zmluvného vzťahu. Nesúhlas s volaním, so zasielaním týchto e- mailov alebo SMS správ môže Používateľ kedykoľvek oznámiť Prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu bazar@prestavka.eu (alebo na iný kontakt pokiaľ tak určujú tieto Podmienky alebo Osobitné podmienky) alebo jednoduchým odhlásením pri každom doručení e-mailovej správy kliknutím na odkaz na konci e-mailovej správy.

 3. Viac informácií o zásadách spracúvania osobných údajov nájdete tu.

4. Registrácia Používateľa

1. Využívanie služieb Portálu Súkromnými inzerentmi nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.

 2. Registrácia je možná prostredníctvom www.bazar.prestavka.eu.

3. Registrovaní používatelia môžu vystupovať ako Súkromný inzerent alebo Firemný inzerent.

4. Registrovaní používatelia môžu po prihlásení editovať inzeráty.

5. Neregistrovaní používatelia majú tiež možnosť pridávať inzeráty. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne číslo) a hesla.

6. Používateľ registráciou v systéme bazar.prestavka.eu dáva súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov (názov spoločnosti a adresa) pri svojich inzerátoch.

7. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich prihlasovacích a registračných údajov. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

 8. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

5. Sprístupnenie konta

 1. Inzerenti môžu služby inzercie začať využívať bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.

6. Úprava údajov inzerenta

1. Používateľ sa zaväzuje udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb Portálu, v opačnom prípade si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmazať ponuku Používateľa a to bez nutnosti oznámenia tejto skutočnosti Používateľovi.

2. V prípade nevyplnenia pravdivých údajov môže byť konto Používateľa pozastavené prípadne úplne zrušené.

3. V prípade, že sa zmenili skutočnosti uvádzané v kontaktom formulári www.bazar.prestavka.eu, je možné ich kedykoľvek upraviť, a to v položke „Upraviť inzerát“ používateľského menu.

4. V sekcii Upraviť profil sa ukladajú základné údaje o predajcovi. Je možné nastaviť, aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ.

 7. Správanie sa Používateľov

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

 a) môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

 b) pri pridávaní inzerátu je možné zverejňovať fotografie a texty, ktorých je Používateľ vlastníkom alebo má k nim vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

c) je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

 d) neuvádzať nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné údaje ani zamlčať údaje o vlastnostiach inzerovaného tovaru alebo dodacích podmienkach,

e). nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

f) nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

g) užívatelia nesmú inzerovať priamo svoju podnikateľskú činnosť. Tovar sa môže inzerovať iba celkom konkrétne, tj. po jednom kuse, jednej farby, tvaru, typu a veľkosti. Napríklad realitná kancelária nesmie inzerovať svoju činnosť (vykúpime Váš dom, …), ale iba konkrétnu ponúknutú nehnuteľnosť. Autobazár môže inzerovať iba konkrétny voz, a nie svoje služby a firmu ako celok. Zákaz platí i na opakované dopyty, výkupy. bazar.prestavka.eu nie je katalóg tovaru.

h) na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví “zakázaný” inzerát, bude zmazaný bez povinnosti nahradiť užívateľovi zaslanú čiastku na topovanie inzerátu.

i) v prípade, že Firemný inzerent potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovateľ nie je povinný zabezpečiť uverejňovanie jeho ponuky vlastným automatickým systémom.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na bazar.prestavka.eu.

 4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na serveri a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať ponuku predajcu v prípade, ak používateľ porušuje Podmienky inzercie.

 5. Používateľ nie je oprávnený využívať služby serveru k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb serveru, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom Prevádzkovateľa.

 6. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/ alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.

7. Používateľ sám zodpovedá za splnenie zákonných povinností, vyplývajúcich z predaja a kúpy tovaru cez server, najmä pokiaľ ide o získanie podnikateľského oprávnenia pokiaľ je to potrebné, vedenie účtovníctva, alebo o priznanie a odvedenie príslušných daní a odvodov, ochrany spotrebiteľa, reklamy a iné. Prevádzkovateľ nevystupuje v pozícii predajcu alebo distribútora inzerovaného tovaru.

 8. Pridávanie inzerátov

1. Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje týmto spôsobom:

• Vloženie inzerátov cez rozhranie „Pridať inzerát“

2. Pridať inzerát: Záložka „Pridať inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie. Inzerát je automaticky platný po dobu 3 mesiacov, pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

 3. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok. Prevádzkovateľ Serveru si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodná pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami; služba sa v takom prípade považuje za poskytnutú v celom rozsahu.

 6. Na Serveri je zakázané inzerovať:

a) produkty a služby, ktoré porušujú zákony SR – takéto prípady sú hlásené polícii SR (napr. predaj servisných knižiek, štítkov, manipulácia s najazdenými km…)”,

 b) produkty alebo služby, ktorých predaj je v Slovenskej republike zakázaný a ich nadobudnutie nebolo v súlade so zákonmi SR alebo Používateľ k nim nemá vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

c) rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx,

d) práca s vyžadovaným poplatkom vopred,

e) audiotextové čísla a sms s osobitnou tarifikáciou,

 f) služby propagujúce „zázračné“ chudnutie – nálepky, náplaste, tabletky, online pomoc, online kurzy,

 g) multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,

h) výkup zvierat,

 i) pyrotechniku (okrem pyrotechniky I. triedy),

j) kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty,

k) propagácia a predaj liekov

 l) predaj tabakových výrobkov, cigariet, cigár, tabaku, alkoholu a drog,

m) erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, tantra masáže, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,

n) bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,

o) služby zhodného obsahu ako je Bazar.sk,

p) chip tuning, powerboxy, ŠPZ značky,

q) pohonné hmoty.

7. Ďalej je zakázané:

 a) inzerovať jeden (rovnaký) produkt alebo službu vo viacerých lokalitách,

b) inzerovať nadmerné množstvo tovaru alebo služieb v jedno inzeráte (v jednom inzeráte je možné inzerovať len jeden konkrétny produkt), pričom je možné uvádzať v texte viac veľkostí alebo farieb jedného produktu v jednom inzeráte,

c) inzerovať v inom ako slovenskom alebo českom jazyku (aj nesprávna slovenčina a čestina – zahraničné počítačové roboty),

d) písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

e) do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.), f) do názvu, textu, mena a do fotografií k inzerátu vkladať kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, www adresu, FB stránku), kontaktné údaje Používateľ vkladá výhradne na miesto na to určené, a to do časti Kontakt v pridávaní inzerátu,

g) uvádzať do mena iba špeciálne znaky (@*#$%^&!? a pod.), h) pridávať k inzerátu orámované a inak zvýraznené fotografie,

 i) pridávať k inzerátu fotografie, ktoré s ním priamo nesúvisia,

 j) uvádzať vo fotografiách akýkoľvek text (kontaktné údaje, www adresu, cenu výrobku, názov výrobku, Facebook stránku), okrem vodoznaku (firmy môžu vo vodoznaku uvádzať svoje logo bez kontaktných údajov (logo nesmie obsahovať webovú adresu a ani jej časť), súkromné osoby môžu uvádzať svoje meno alebo nick bez kontaktných údajov),

k) používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, …),

l) vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis, m) používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,

n) používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,…),

o) používať v inzeráte zoznam kľúčových slov,

p) atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

8. Ďalej je nevyhnutné, aby inzerát v kategórii Práca obsahoval nasledujúce informácie:

 a) druh pracovného pomeru,

b) informáciu o zamestnávateľovi, c)

konkrétny popis pracovnej ponuky a náplň práce,

 d) pracovný čas,

 e) podmienky pre uchádzača,

f) v jednom inzeráte je možné ponúkať iba jednu pracovnú pozíciu.

9. Administrácia inzerátov

 V systéme bazar.prestavka.eu môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“..

10. Zrušenie konta

1. Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade s Podmienkami zrušiť alebo nechať zrušiť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť najmä na základe:

 a) porušenia týchto Podmienok alebo Všeobecných podmienok pre servery prevádzkované spoločnosťou KAPA Studio s.r.o.

 b) absencie aktivity Používateľského konta po prvej registrácii (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité ani raz počas 21 dní od prvého odhlásenia po novej registrácii konta);

c) dlhodobej absencie aktivity Používateľského konta (v prípade, ak nebolo Používateľské konto použité počas 3 rokov od posledného odhlásenia);

 d) na vlastnú žiadosť Používateľa spôsobom uvedeným priamo v profile Používateľa;

f) z dôvodu poškodzovania Prevádzkovateľa alebo iného Používateľa;

 11. Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby Serveru výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Serveru, ani za spôsob akým služby Serveru využívajú.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb Serveru.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb Serveru alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

 4. Prevádzkovateľ Serveru nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, hodnotení a žiadneho zverejneného obsahu používateľmi, a to vrátane textu aj fotografií.

 5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Serveru, jeho bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť Server bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na Serveri, ako aj spôsobených jeho nefunkčnosťou, chybovosťou, činnosťou používateľov či z iných dôvodov.

 12. Zodpovednosť za vady a Reklamačný poriadok

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť Používateľovi prístup na stránky, alebo odstrániť akýkoľvek obsah daného Používateľa (inzeráty, atď.) alebo jeho konto zo systému, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa, iného Používateľa alebo porušenia Podmienok.

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že platené služby Portálu budú poskytované riadne a včas. V prípade, vyskytnutia sa vád poskytovaných platených služieb je Prevádzkovateľ povinný tieto vady bezodkladne odstrániť alebo zabezpečiť ich odstránenie.

3. Informácie o postupoch pri uplatňovaní a vybavovaní reklamácii, sťažností a podnetov Používateľov sú uvedené v Reklamačnom poriadku.

4. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese bazar@prestavka.eu.

 5. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

6. Prevádzkovateľ Serveru je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

7. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

13. Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ je oprávnený ponúkať aj iné platené služby, ako sú uvedené v týchto Podmienkach, a to podľa podmienok stanovených pre konkrétnu službu.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť spôsob zvýhodnenia inzerátov uverejňovaných na serveri bazar.prestavka.eu.

3. Podmienky inzerovania na Serveri nadobúdajú platnosť dňom ich uverejnenia. V prípade, ak má Používateľ postavenie spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov, vzájomný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky; pokiaľ Používateľ nie je spotrebiteľom, na otázky neupravené Podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

4. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby Serveru bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok z technických dôvodov, z dôvodu legislatívnych zmien alebo z dôvodu rozšírenia, zúženia alebo inej zmeny poskytovaných služieb na bazar.prestavka.eu alebo z dôvodu potrieb Prevádzkovateľa. V prípade, ak dôjde k zmene Podmienok, Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia Podmienok. Používateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto Podmienok. Ak Používateľ pokračuje v používaní Služieb po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

6. Podmienky platia pre servery prevádzkované spoločnosťou KAPA Studio s.r.o., ktoré sa Používateľ rovnako zaväzuje dodržiavať.

Vytvoriť účet
Prihlásenie/Registrácia
Obnova hesla